Goya om krigens gru og dens følger

   Goya grafiske serie Los Desastres de la Guerra, er gengivet her i sin helhed sammen med nogle af de rødkridttegninger, der dannede forlæg for de enkelte blade.

   Serien er umiddelbart er tænkt som en ironisk kommentar til det hysteri, den ondskab, den grusomhed og den mangel på fornuft, der herskede i Spanien under krigen mod franskmændene. Den er også en kritik af et udueligt styre, en stivnet katolsk kirke, en stærk inkvisition og store klasseforskelle. Men det er tydeligt, at Goyas budskab er en langt mere almengyldig afstandtagen fra irrationalitet, fra krigens ufornuft, fra vold og fra autoriteter under enhver form. Det er også et desillusioneret og fortvivlet råb om den tomhed og den håbløshed, der er konsekvenser af menneskelig ondskab. Det er således ikke uden grund, at serien er blevet betegnet som ”det største anti-krigs manifest i kunsthistorien”.

   Da den australske kunstkritiker Robert Hughes skulle tilrettelægge en Goya-udstilling på Metropolitan Museum of Art i New York i 1989, skrev han, at "[Goya] taler til os med en kraft, som ingen kunstner i vor tid kan mønstre." Derfor er Goya moderne og derfor må serien i sin helhed for første gang præsenteres i et dansk værk.

   Indledningsvis gives en kort beskrivelse af de historiske begivenheder, der dannede baggrund for serien. Efter denne gengives de 82 blade, som serien omfatter.

For den læser, der ikke umiddelbart er opdateret med Goyas liv og levned afsluttes bogen med en kort levnedsbeskrivelse og henvisninger til yderligere informationer.


Fakta om bogen

ISBN 978-87-996141-4-5

Udgave 1

Udgivet 2015

Sider 175

Hardcover

Pris kr.  380,00 + ekspeditionPercy B. Shelley: Udvalgte digte og Essays

Percy Bysshe Shelley (1792-1822) regnes for en af Englands største lyriske digtere, men hans produktion omfattede også flere udkast til romaner, nogle skuespil, adskillige essays og en række fragmenter.

Shelley var påvirket af nyplatonikerne, de franske oplysningsfilosoffer, den gryende naturvidenskab og samtidens reformtilhængere. Både i de litterære værker og i prosateksterne skinner hans radikale politiske og sociale synspunkter igennem.

Bogens digte og essays er udvalgt, så de kan give en introduktion til digteren og essayisten.

Nogle af Shelleys mest berømte digte som Den følende blomst, Adonais og Ode til vestenvinden er med i udvalget, der også indeholder centrale tekster som Et forsvar for digtekunsten, Om livet, Om kærligheden og Om menneskenes rettigheder.

Shelleys liv og værker er blandt de mest fortolkede og kommenterede i verdenslitteraturen, og hans indflydelse kan stadig spores.


Fakta om bogen

ISBN 978-87-996141--9

Udgave 1

Udgivet 2015

Sider 170

Pris kr.  220,00 + ekspedition


Boris Pasternak: Noveller, fragmenter og erindringer.             

De korte prosastykker der præsenteres i bogen er alle med til at skabe digteren – og senere også romanforfatteren. Temaerne, miljøerne og stemningerne er de samme som i digtene og i hovedværket Doktor Zhivago.

Det fokus på kunsten og kunstneren, der er i prosastykkerne er nøglen til hele forfatterskabet.

Digterens visioner, kunstneriske sensibilitet, kunstnerens rolle i det moderne samfund og forholdet mellem kunst, lidelse og kærlighed, er, sammen med metaforerne, naturen, de uventede paradokser og tvetydigheder, blandingen af virkelighed og fantasi, vekselvirkningen mellem fortid og fremtid, mellem inferno og ro, pludselig ekstase og apati og overraskende elementer i skildringen af enkeltpersoner, kendetegnende for både Pasternaks digte og hans prosa.

Pasternaks forfatterskab er et af de, der klarest udtrykker det ubeskrivelige: pinsel, glæde, begær, de dybeste refleksioner og overvejelser om menneskets forhold til hinanden som baggrund for generaliseringer og formuleringen af en etisk og filosofisk teori.

Det er således ikke uden grund, at Pasternak har påvirket flere af de digtere og forfattere, der stadig står som eksponenter for fremragende russisk litteratur.


Fakta om bogen

ISBN 978-87-996141-5-2

Udgave 1

Udgivet 2015

Sider  346

Hardcover

Pris kr.  325,00 + ekspedition

Klassisk kritisk teori.

Den kritiske teori varetager ikke kun arven fra den tyske idealisme, men fra filosofien overhovedet, den er ikke en tilfældig forskningshypotese som er til nytte for det herskende system, men et uadskilleligt moment i den historiske anstrengelse for at skabe en verden som tilfredsstiller menneskenes kræfter og behov. Trods al udveksling mellem fagvidenskaberne og den kritiske teori, som stadig må orientere sig i forhold til deres fremskridt, og som har haft en befriende og ansporende indflydelse på dem i årtier, sigter den kritiske teori aldrig alene mod øget viden som sådan, men mod at menneskene skal frigøres fra slavebindende forhold. Således stemmer den overens med den græske filosofi, ikke i dens resignationsperiode under hellenismen, men først og fremmest i dens blomstring under Platon og Aristoteles. Efter at disse to filosoffers politiske udkast havde vist sig at være forgæves, trak stoikerne og epikuræerne sig tilbage til læren om individualistisk adfærd. Den nye dialektiske filosofi har derimod holdt fast ved erkendelsen af, at individenes frie udvikling afhænger af en fornuftig samfundsorden. Idet den analyserede grundlaget for situationen i samtiden, blev den til kritik af økonomien


Max Horkheimer i essayet: Taditionel og kritiske teori.Fakta om bogen

ISBN 978-87-996141-8-3

Udgave 1

Udgivet 2015

Sider  180

Pris kr.  280,00 + ekspedition

V. Gordon Childe: Træk af Europas forhistorie.

Selv om den australsk-fødte arkæolog Vere Gordon Childe døde i 1957 betragtes han stadig som en af det tyvende århundredes største og mest indflydelsesrige præhistorikere. Og dette endda på trods af, at nogle af hans kontroversielle teorier og fortolkninger af den europæisk og nærøstlige forhistorie er diskutable og enkelte af bogens historiske og arkæologiske kendsgerninger ikke overalt er i overensstem-melse med nutidens viden

Indvendingerne har dog aldrig overskygget den brede anerkendelse for den enorme viden og overblik over det arkæologiske stof, som han formidler i Europas forhistorie i håbet om at skabe en dybere og læseværdig forståelse for forhistorien.

Hans spændende og pædagogisk fremstilling af den europæiske forhistorie er derfor stadig værd at fordybe sig i. 

Ud over Europas forhistorie rummer bogen første kapitel fra Samfund og Viden, som er denne produktive person-ligheds forsøg som filosof.”Træk af Europas forhistorie” er baseret på The Prehistory of European Society, mens ”Præhistorisk viden” stammer fra Society and Knowledge.


Fakta om bogen

ISBN 978-87-996141-9-0

Udgave 1

Udgivet 2015

Sider  160

Pris kr.  240,00 + ekspedition

Bertolt Brecht: Fortællinger, digte og refleksioner


Bertold Brecht anses for at være en af det tyvende århundredes mest fremtrædende og indflydelsesrige tyske forfattere.

Brecht var først og fremmest dramatiker, instruktør og teaterteoretiker, men hans fortællinger, digte og det, der her betegnes som hans refleksioner, har en egenværdi som stadig fortjener at blive læst. Dette udvalg er sammensat for at give en introduktion til ”den anden Brecht”.

Uanset udtryksform var hans ærinde klart. Han ville beskrive menneskets situation og handlinger på baggrund af den sociale og politiske virkelighed. Gennem hele forfatterskabet ses et forsvar for det enkelte individs integritet i en tid, hvor mennesket forvandles til en anonym brik i samfundsmaskineriet - et produkt af samfundsforholdene, med en borgerlig moral der bygger på penge.Fakta om bogen

ISBN 978-87-998411-0-3

Udgave 1

Udgivet 2015

Sider  160

Pris kr.  260,00 + ekspedition

Michel Foucault: Udvalgte forelæsninger og essays.

Foucault har givet udtryk for, ay målet med han arbejde var at levere tekster, der kunne få læseren til at reflektere, til at tænker anderledes. Han ville skabe en historie over de fordskellige måder, hvorpå mennesker gøres til subjekt i den vesyelige verden. Han var, som han selv har udtrykt det , kartograf, våbensmed og receptudskriver. Han ville forsyne os med værktøjskasser, der kan benyttes til en fortsat kritisk tænkning. Med dette lever han op tilklassiske græske tradition fronesis: at levere praktisk fornuftt så læseren kan blive klogere på sig selv og sin omverden og agere på et mere bevidst grundlag.

Teksterne i denne bog er udvalgt for at vise bredden i Foucaults arbejde og give et lille indblik i den guldgrube, forfatterskabet rummer.


Fakta om bogen

ISBN 978-87-998411-1-0

Udgave 1

Udgivet 2016

Sider  306

Pris kr.  340,00 + ekspedition

Osip Mandelstam: Prosa og poesi.     

Osip Mandelstam regnes, sammen med Anna Achmatova, Marina Tsvetajeva, Vladimir Majakovskij, Nikolay Gumilev og Boris Pasternak for at være de største poeter i det tyvende århundredes russiske litteratur. Mandelstam var modernist og alligevel tro mod fortidens litterære traditioner. Han var en oprører og en radikal tænker, Hans liv var et paradoks. Som polsk jøde slog han igennem i det revolutionære Sovjetunionen. men som nogle af sine kolleger måtte han også betale prisen i et samfund, hvor selvmord, henrettelse eller dødsfald i arbejdslejr blev betragtet som en "naturlig død".

Mandelstams prosa og poesi er et vidnesbyrd om det tyvende århundredes russiske kultur og politik. Men det er på ingen måde begrænset eller defineret af disse histotriske sammenhænge. Selv udtrykte han sit virke således: "for en kunstner, er et verdenssyn et værktøj eller et middel, som hammer i hænderne på en murer, og den eneste virkelighed er kunstværket selv".Fakta om bogen

ISBN 978-87-998411-2-7

Udgave 1

Udgivet 2016

Sider  178

Pris kr.  280,00 + ekspedition

Alexandra Kollontaj: Kvinden ved vendepunktet.

Kvinden ved vendepunktet: Politiske tekster, erindringer og noveller.


Alexandra Kollontaj (1872-1952) er eaf de mest spændende skikkelser i nyere russisk historie.

Hun var verdens første kvindelige "socialminister", og blev senere den første kvinde, der fik en diplomatisk karriere som ambassadør i Norge, Mexico, Sverige og ved Folkeforbundet.

Hele livet kæmpede hun for en ny moral, et friere seksual- og kærlighedsliv, for nye samlivsformer, for kvinedns frihed og stilling i samfundslivet.

De udvalgte tekster giver et billede af en spædende tid i den russiske historie, men de rummer også mulighed for refleksioner over etik, samlivsformer og - mere bredt - relationerne mellem mennesker.

Endelig kan teksterne nuancere billedet af en revoluyion, der gennemførte ændringer i det politiske og økonomiske system, men aldrig fik gennemført den mentale og kulturelle revolution, som Kollontaj, sammen med mange russiske kunstnere og intellektuelle, havde kæmpet for i begyndelsen af forrige århundrede.Fakta om bogen

ISBN 978-87-998411-3-4

Udgave 1

Udgivet 2016

Sider  212

Pris kr.  300,00 + ekspedition

HØJDEPUNKTER i det 20. århundredes russiske lyrik

HØJDEPUNKTER i det 20 århundredes russiske lyrik


I HØJDEPUNKTER møder læseren digtere fra to perioder, der har været særlig fremragende i den russiske lyrik: sølvalderen fra 1890'erne til midten af 1920'erne og tøbruddet efter 1956.


Bogen henvender sig til læsere, der ikke har et indgående kendskab til den russiske litteraturhistorie og som kun i begrænset omfang har været i berøring med det 20. århundredes russiske lyrik.


En kort introduktion til den litterære udvikling og forfatterportrætter giver et overordnet indblik i en ellers fremmed lyrik.


Digtene giver læseren nogle af de umiddelbare oplevelser og erkendelser som god poesi altid giver.
Fakta om bogen

ISBN 978-87-998411-4-1

Udgave 1

Udgivet 2016

Sider  182

Pris kr.  300,00 + ekspedition

ZYGMUNT BAUMAN: Postmoderne etik

ZYGMUNT BAUMAN: Postmoderne etik


Bauman siger selv om sin bog Postmoderne etik: Jeg skrev ... om de forandringer som det nye, postmoderne perspektiv har medført eller kan medføre for vor ortodokse opfattelse af moral og det moralske liv. Jeg slog til lyd for at vi ved at knuse nogle moderne forhåbninger og ambitioner og ved at skaffe os af med de illusioner hvori de har sløret både de sociale processer og individernes livsførelse kan se de moralske fænomeners sande natur tydeligere end tidligere. Det vi dermed specielt kan se er moralens ”oprindelige” status: længe før vi lærer de socialt konstruerede og socialt understøttede regler for passende adfærd og bliver opfordret til at følge visse mønstre og afstå fra at følge andre, befinder vi os i en moralsk valgsituation. Vi er så at sige ubetingede - eksistentielt - moralske væsner, det vil sige at vi står over for en udfordring fra den Anden, en udfordring at føle ansvar for den Anden, en situation af at være-for.Fakta om bogen

ISBN 978-87-998411-5-8

Udgave 1

Udgivet 2016

Sider  322

Pris kr.  360,00 + ekspedition

Emmanuel Lévinas: Den andens humanisme

Emmanuel Lévinas er anerkendt som en af de mest indflydelsesrige filosoffer i den anden halvdel af det 20. århundrede.

Hans budskab er, at vi først opdager, hvem og - hvad vi "er som mennesker i mødet med 'den Anden', 'de Andre'. I dette er det ikke mindst hans begreb om ansigtet, der står centralt.

Hos Levinas er det ansigtet, der indeholder den etiske fordring. Næstens ansigt er for ham etikkens fundament.

Nærhed og fællesskab skabes genném ansvaret for og etiske relationer til 'den Anden', 'de Andre'.

Bogens tre essays giver et overordnet indblik i Levinas' filosofi - fundamentaletikken - gennem drøftelse under hovedoverskriften: humanismen i krise?.

Levinas skrev bogen i 1972, men hans tanker er stadig aktuelle og relevante ikke mindst i forhold til diskussionerne om menneskers forskellighed. Hans ideer kan forhåbentlig tilføre indvandrerdebatten nogle tiltrængte kvaliteter.Fakta om bogen

ISBN 978-87-998411-6-5

Udgave 1

Udgivet 2016

Sider  118

Pris kr.  260,00 + ekspedition