Leif Ebbesen (red.):Fire utopier.

Den irske dramatiker, forfatter og digter Oscar Wilde har engang sagt: Et kort over verden som ikke omfatter utopia, er ikke engang værd at kaste et blik på, for det udelukker det land, menneskeheden altid sigter imod".

Utopia og de utopiske fantasier er udtryk for menneskets evne til at tænke ud over det umiddelbare og til at reflektere over en ønskværdig fremtid. Utopierne kan medvirke til at bryde de mentale vaner, at udvide grænserne for det realstiske og give næring til nyttige forestillinger om fremtiden.

Utopiernes betydning aktualiseres yderligere af det forhold, at de store fortællinger (religionerne og -ismerne) er døde. Når "ideologierne" ikke længere er centrale i vores forståelse og definition af os selv, har de heller ikke den identitetsdannende funktion, som de havde tidligere. I en sådan polariseret verden er det vigtigere end nogensinde at have kulturelle, samfundsmæssige, politiske, økonomiske og tekniske visioner og perspektiver (læs utopier) for fremtiden.

De fire utopier, der præsenteres her, kan alle betragtes som væsentlige bidrag til den nødvendige refleksion og dialog.
Fakta om bogen

ISBN 978-87-996141-4-1

Udgave 1

Udgivet 2013

Sider 262

Pris kr.  210,00 + ekspedition

Ludvig Holberg: Moralske fabler.

Alle kender en eller flere af Holbergs komedier. Færre kender hans filosofiske forfatterskab. Med udgivelsen af hans ”moralske fabler”, åbnes der for en flig af dette.

De ”Moralske fabler” er typiske for genren. De behandler kendte tidløse almenmenneskelige og samfundsmæssige forhold. Men Holberg er også en af de fornemmeste repræsentanter for oplysningstiden, derfor kunne han bruge fablerne til at oplyse og give sine læsere noget at tænke over.

Han nærede en grundlæggende tillid til menneskets medfødte fornuft og kritiske intellekt. Hele livet undrede han sig over, at menneskene i alle livets forhold ikke blot kunne sætter sig sammen og taler fornuftigt og sagligt om tingene.

Når disse ideer parres med hans særlige evner for humor og satire, for det underfundige og underspillede, er der stof til morskab, fordybelse og refleksion.Fakta om bogen

ISBN 978-87-996141-2-7

Udgave 1

Udgivet 2013

Sider 210

Pris kr.  165,00 + ekspeditionGeorg Brandes: Om Søren Kierkegaard.

Her præsenteres Georg Brandes’ bog om Søren Kierkegaard og den artikel han skrev i forbindelse med udgivelsen af Udgivelsen af Kirkegaards Efterladte Papirer 1849.


Begge skrifter er i denne udgave trykt efter de oprindelige udgivelser.


Professor Paul Rubow betegnede værket om Kierkegaard som begyndelsen til "det egentlig videnskabelige studium i Danmark af Kierkegaard" og det er almindelig anerkendt, at dens analyse af ”Frygt og Bæven” er noget af det bedste, der er skrevet.


Brandes skrev i et flydende, fængslende og letforståeligt sprog og bogen er derfor en fremragende indføring i Søren Kierkegaards tænkning.


Brandes læser Kierkegaard uden den religiøse forståelse i lighed med nogle af det tyvende århundredes fremtrædende filosoffer (f.eks. Sartre og Heidegger).


At læse Kierkegaard psykologisk som filosof i en historisk kontekst har givet – og giver stadig – anledning til debat. Dette illustreres i bogen med den polemik der udspandt sig mellem Brandes og kritikeren Otto Borchsenius, umiddelbart efter udgivelsen.

Fakta om bogen

ISBN 978-87-996141-1-0

Udgave 1

Udgivet 2013

Sider 306

Pris kr.  240,00  + ekspedition

Hans Sachs: Fortælinger og fastelavnskomedier.

Skomagermesteren og mestersangeren i Nürnberg Hans Sachs har en central placering i den europæiske litteratur- og idehistorie. Han skrev sin mestersange og fastelavnskomedier i 1500-tallet under indtryk af reformationen.

Af mange betragtes han som et af bindeledende i udviklingen af en central-europæisk humanisme.

Hans fortælling ”Slaraffenland” er således et fremragende eksempel på et værk, der binder tråden fra Platon over de klassiske utopister helt frem til vore dages tyske filosoffer.

På det litterære plan kan der, fra fortællingerne og komedierne, trækkes paralleller til Ludvig Holberg og nutidens satirikere.
    F
akta om bogen


ISBN 978-87-996141-3-4

Udgave 1

Udgivet 2013

Sider 202

kr.  162,00  + ekspedition

Malthe Conrad Bruun: Aristokraternes Catechismus.

”Aristokraternes Catechismus” er blandt de skrifter, der indbragte forfatteren følgende dom: ”Student Malthe Conrad Bruun bør for sine formastelige Udtryk i samtlige under denne Sag paaklagede Skrifter forvises fra Kongens Riger og Lande”.


Denne student Malthe Conrad Bruun er ikke let at placere entydigt i hverken dansk eller europæisk åndsliv.


I sine unge år kæmpede han for rationalisme, ytringsfrihed og den franske revolutions frihedsideer. Han var bannerfører i en indædt modstand mod adelen, monarkiet, enevælden og det religiøst hykleri.


Efter landsforvisningen slog han sig ned i Frankrig, hvor han især bliver fremhævet for sin fremtrædende plads i udviklingen af en systematisk geografi


Malthe Bruun en kæmpe på linje med f.eks. Georg Brandes.  Begge kan fremhæves som personligheder, der kæmpede for nogle grundlæggende værdier og for hvem oplysning og kritik var to sider af samme sag.


Ønsker man et indblik i en af de mest markante brydningstider i Danmarkshistorien er Aristokraternes Catechismus et uomgængeligt skrift.


Fakta om bogen

ISBN 978-87-996141-0-3

Udgave 1

Udgivet 2013

Sider 72

Pris kr.  140,00 + ekspedition


Leif Ebbesen (red.): To Katekismer.

De to katekismer der præsenteres i denne lille bog er begge skrevet i 1700-tallet.

Det første: Peter Andreas Heibergs satiriske skrift ”Kjøbmands-Katekismussen,” udkom i fjerde nummer af hans satiriske fortællinger ”Rigsdaler-Sedlens Hændelser” i 1787.

Det andet: Malthe Conrad Bruuns lige så satiriske ”Aristokraternes Catechismus”  kom i april 1796.

Begge værker var inspireret var Martin Luthers ”Lille Katekismus” og følger dettes opbygning næsten slavisk. Og begge havde de et indhold med så stærke angreb på det politiske/enevælden, det religiøse og det aristokratiske/ borgerlige Danmark at de medvirkede til at begge forfattere blev landsforviste.

Selv om de er mere end to hundrede år gamle har de stadig en brod, der gør at de er værd at bruge tid på.Fakta om bogen

ISBN 978-87-996141-5-8

Udgave 1

Udgivet 2013

Sider 38


Pris kr.  80,00 + ekspedition

Harald Høffding: Om grundlaget for den humane etik

         

         Harald Høffding: OM GRUNDLAGET FOR DEN HUMANE ETIK.


      Den verden som sociologer betegner som ”det radikalt moderne”, ”det senmoderne”, ”det

      postmoderne” eller ”det refleksivt moderne”, er præget af dynamik, intensitet, fragmentation og

      iboende modsætninger. Der eksisterer ikke længere en fælles sandhed. Den kultur, der

      tidligere bandt samfundet sammen til en enhed er ikke eksisterende, Traditioner, relationer

      og måder at tænke på skal genfortolkes og afklares løbende.


      Sammenhænge kan ikke længere etablere i dialog med en guddom, men må skabes gennem

      erfaringer med tilværelsen, gennem iagttagelse, gennem ”herredømmefrie dialoger”

      og gennem det moderne menneskes evne til at reflektere på såvel institutionelt som på           

      individuelt plan.


       I en sådan verden er Høffdings budskaber centrale. Når alt andet er borte kan alene tilliden til

       nogle fælles værdier sikre humanitet. Hans ambition er at genskabe en samfundsmæssig,

       psykologisk og etisk sammenhæng gennem erfaringer og iagttagelse – at skabe harmoni i og

       for den enkelte og dermed for fællesskabet. Ved at forbinde sine iagttagelser, sine ideer og

       sine følelser med andre kan det enkelte menneske udvikle sin personlighed og medvirke til

        samfundets indretning.            FAKTA OM BOGEN:

            ISBN 978-87-996141-7-2

            Udgave 1

            Udgivet 2013

            Sider: 136


             Pris: 210 kr. + ekspedition

Harald Høffding: Fem essays

             

                             

HARALD HØFFDING: Fem Essays.


Filosoffen Harald Høffding (1843 – 1931) er sammen med Søren Kierkegaard og K. E. Løgstrup blandt de danske filosoffer, der både nationalt og internationalt har opnået størst anerkendelse.


Selv om hans værker er skrevet for mere end et hundrede år siden er de stadig helt aktuelle og indeholder uanede skatte, der kan give nutidens læsere stof til eftertanke og refleksion i forhold til aktuelle udfordinger.


Harald Høffding er således den først der formulerede det velfærdsbegreb, der har været gældende i etableringen af det danske velfærdssamfund således som vi kender det i dag.


For Høffding er Princippet om velfærd etisk funderet. Den enkelte skal behandles med sympati og med hensyntagen til de iboende resurser. Ethvert individ er unikt og skal have lov til og mulighed for at udfolde sig frit. Kun gennem denne fri handlen bliver identiteten dannet og individet kan indgå i slægten/fællesskabet med sine resurser. Hans formulering af et dialogisk, demokratisk samfund, et fællesskab baseret på lighed og anerkendelse af det enkelte individ er her helt entydigt.


I en turbulent tid, hvor slagord som værdier, mangfoldighed, anerkendelse osv. er på alles læber og hvor behovet for en idedebat er åbenlys, kan det være hensigtsmæssigt at fordybe sig i baggrunden for mange af de tanker vi gør os i dag. Det giver de fem essays, der er udvalgt til denne bog, mulighed for.


FAKTA OM BOGEN

ISBN 978-87-996141-6-5

Udgave 1

Udgivet 2013

Sider: 136


Pris: 210 kr.+ ekspedition

Vladimir Majakovskij: Udvalgte digte

VLADIMIR MAJAKOVSKIJ: Udvalgte digte


Vladimir Majakovskij er en af sovjetlitteraturens mest farverige, originale, udfordrende og indflydelsesrige personer. Han skrev digte, skuespil og kortprosa. Han tegnede plakater og lavede film. Han agiterede for en kulturel revolution og blev inspirationskilde for mange efterfølgende sovjetiske forfattere.

Majakovskijs liv er uløseligt forbundet med samtiden. Han var en dominerende skikkelse i futuristbevægelsen og blev på mange måder en drivkraft i den avantgardebevægelse, der dominerede kulturlivet i de første år efter den russiske revolution. Han var en typiske repræsentant for den intellektuelle overklasse, der så Marxismen-Leninismen som en mulighed for humanisme, selvudvikling og seivrealisation. De eksperimenterede med nye samværsformer, seksualitet og kæmpede for ændringer i fastlåste kønsrollemønstre.

Majakovskijs digte indeholder overraskende sammenstillinger af det groteske og det grandiose, det deklamatoriske og det jargonprægede i brutalt ekspressive billeder. Ofte opnår han en bemærkelsesværdig polemisk slagkraft med nogle få markante overdrivelser.

Majakovskij brød alle de regler der indtil da havde domineret

poesien. Han hakkede brutalt linjerne i stykker og gav digtene en

grafisk udformning.

Hans indflydelse og inspiration rakte langt ud over

Sovjetunionens grænser støttet af adskillige foredragsturneer i

Europa og USA.

Men han digte er ikke kun interessante i litteraturhistorisk

sammenhæng. De har også væsentlige budskaber til nutiden.


FAKTA OM BOGEN

ISBN 978-87-996141-8-9

Udgave 1

Udgivet 2013

Sider: 192


Pris: 210 kr.+ ekspedition

Vladimir Majakovskij: Udvalgte tekster.

Årene omkring den russiske revolution - fra 1905 til slutningen af 1920’erne - ... er en del af en meget væsentlig periode i vores historie. Man må skrive om det. Og jeg vil skrive om det….., og Vladimir Majakovskij ikke blot skrev om tiden. Han levede den. Dermed bliver han en af de personligheder der både politisk og kulturelt illustrerer perioden allerbedst.

Oktober-revolutionen i 1917 åbnede for en kunstnerisk overdådighed og kreativitet, som verden ikke havde set siden renæssancen. Den frigjorde en slumrende talentmasse blandt digtere, musikere og malere. Den skabte kunstnere der på en utraditionel måde reflekterede over en utraditionel verden og som var klar til at sprænge fortidens snærende bånd.

I hele denne ændring er Vladimir Majakovskij en af de mest udfordrende og indflydelsesrige skikkelse. Men Majakovskijs betydning er ikke kun knyttet til de 10-15 år omkring revolutionen. Både som digter, dramatiker og billedkunstner kan hans indflydelse ses gennem hele sovjetperioden. Også uden for Rusland kan man spore hans indflydelse.

Majakovskij er en revolutionær forfatter. Han var revolutionær i forhold til revolutionen. For ham var revolutionen en løbende udviklingsproces frem mod et bedre og mere retfærdigt samfund baseret på humanismens klassiske idealer. De resultater, der blev skabt med den politiske og økonomiske revolution var kun forudsætningen for den virkelige revolution – ideernes. Det er ideernes revolution/den mentale revolution, der kunne danne grundlaget for det ”nye liv” med kvalitativt andre relationer mennesker imellem.

Denne mentale revolution – revolutionens tredje fase – udeblev. Den politiske og økonomiske revolutionen størknede i bureaukrati og formalisme. Det Majakovskij havde kæmpet for gennem hele sit liv blev ikke realiseret, og skuffelsen påvirkede ganske givet beslutningen om selvmord – måske stærkere end almindeligvis antaget. Først fra 60’erne og fremefter kan lignende tanker genfindes hos sociologer og filosoffer overalt. Det gør at Majakovskijs tekster stadig er værd at beskæftige sig med.


Fakta om bogen

ISBN 978-87-996141-9-6

Udgave 1

Udgivet 2014

Sider 138

Pris kr.  220,00 + ekspedition

Samtaler med djævelen - og andre historier.

Leszek Kolakowski er en af de mest interessante filosoffer i det tyvende århundrede. Han kan betegnes som en klassisk humanist. Hans tanker om ideologierne, samfundet, religionen, moralen og kulturen er centrale kommentarer til hverdagen i det tyvende århundrede.

I Samtaler med djævelen benytter han sin omfattende viden om den kristne religion med en usædvanlig empati og humor.

Efter Kołakowskis opfattelse er vi nødt til at anerkende, at Djævelen er et reelt væsen, og at det onde eksisterer.

Hvor hans eksistens anerkendes, og hvor der gives en kristen respons, sker der ændringer i djævelens spil. Hans mange fristelser, minder os om sandheden i de kristne værdier.

akta om bogen
ISBN 978-87-996393-0-4


Udgave 1


Udgivet 2014


Sider 208


Pris kr.  240,00 + ekspedition


Leszek Kolakowski: Sandhedens dikatur. 

Den polskfødte Leszek Kolakowski er en af de mest særprægede, og indflydelsesrige filosoffer i det tyvende århundrede.


Han er en dybt humanistisk tænker, og hans tanker om samfundet, religionen, moralen og kulturen står, sammen med hans politiske skrifter, som helt centrale kommentarer til hverdagen i det tyvende århundrede.


Kołakovskis livslange indsats skal ses som en evig modstand mod det organiserede, institutionaliserede og kontrollerede liv.

ISBN 978-87-996393-1-1


Udgave 1


Udgivet 2014


Sider 188


Pris kr.  220,00 + ekspedition

Leszek Kolakowski: Eventyr for store og små.


Leszek Kołakowski er kendt og anerkendt som en af de betydelige filosoffer i det 20. århundrede.

Hans udvikling fra radikal venstreorienteret og antigejstlig dogmatiker til en fordomsfri, selvkritisk (og også selvironisk) liberalist hænger meget sammen med hans anerkendelse af de kristne evangelier som fundamentet for den europæiske kultur.

Kołakowski er forfatter til skuespil, eventyr og en lang række bøger og artikler om filosofiske, religiøse, moralske og kulturelle temaer. Overalt skinner hans livlange modstand mod det organiserede, institutionaliserede og kontrollerede liv igennem. Således også i hans humoristisk/ ironisk værk Eventyr for store og små, der indeholder nogle helt enestående, humanistisk funderede kommentarer til hverdagen i det tyvende århundrede.                               
ISBN 978-87-996393-2-8


Udgave 1


Udgivet 2014


Sider 156


Pris kr.  220,00 + ekspedition

Ernesto Dalgas: Digte og skuespil.

ERNESTO DALGAS er primært kendt for de tre hovedværker Dommedags Bog, Lidelsens Vej og Kundskabens Bog, der efterhånden har opnået den anerkendelse de fortjener.


De tekster, der præsenteres i denne bog udgør de mindre kendte værker: Sangbog og skuespillet Autoriteter, der her udgives for første gang siden de så dagens lys i starten af forrige århundrede.


Begge værker er uomgængelige, hvis man vil forstå den unge Dalgas og få det fulde udbytte af hovedværkerne. Den litterære kvalitet kan diskuteres, hvorimod den litteraturhistoriske betydning er ubestridelig.


For Dalgas kunne positivismen ikke giver de endelige forklaringer på centrale eksistentielle spørgsmål. Uden at inddrage metafysiske forholdemåder kunne man ikke skabe en positiv situation for mennesket i en situation, hvor de gamle værdier var under opbrud. Hans livsprojekt blev derfor at skabe en syntese mellem de to opfattelser. Gennem sine værker lykkedes det ham at vise, at det moderne menneskes eksistensvilkår afhænger af subjektiv tækning samtidig med, at han, ved at sammenkæde modernitet og religion fastholder mennesket som alting målestok.


På fornem vis illustrerer han således ikke blot Kierkegaard-pseudonymet Johannes Climacus’ bemærkning at "subjektiviteten er sandheden", således som den forekommer i Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift, men han foregriber også de erkendelser, hvorpå mange nyere filosoffer bygger deres tænkning.


ISBN 978-87-996393-4-2


Udgave 1


Udgivet 2014


Sider 256


Pris kr.  260,00 + ekspedition


Ernesto Dalgas: Noveller og dialoger.

ERNESTO DALGAS er primært kendt for de to hovedværker ”Dommedags Bog” og ”Lidelsens Vej”, der efterhånden har opnået den anerkendelse de fortjener.


De tekster, der præsenteres i denne bog udgør nogle af de mindre kendte værker, hvoraf ikke mindst ”Kundskabens Bog” må anses for at være forfatterskabets egentlige hovedværk. Her udvikler Dalgas sit eget filosofiske system ved at viderefører og gennemargumenterer synspunkterne i specielt ”Dommedags Bog”

   

Dalgas erkender, at positivismen ikke giver valide forklaringer på livets store spørgsmål, men at metafysiske antagelser må inddrages for at skabe en positiv situation for mennesket i en situation, hvor de gamle værdier er under opbrud. Hans livsprojekt bliver derfor at skabe en syntese mellem disse to opfattelser.


Det lykkes ham at vise, at det moderne menneskes eksistensvilkår afhænger af den subjektive tækning samtidig med, at han - ved at sammenkæde modernitet og religion - fastholder mennesket som alting målestok. På fornem vis illustrerer han således Kierkegaards pseudonym Johannes Climacus, der i Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift bemærker, at "Subjektiviteten er Sandheden"


ISBN 978-87-996393-3-5


Udgave 1


Udgivet 2014


Sider 222


Pris kr.  240,00 + ekspedition

William Godwin: Om politisk retfærdighed og Ejendom

William Godwins Enquiry Concerning Politi¬cal Justice har sine filosofiske forudsætninger i det 18. århundredes naturret, oplysningstidens rationalisme og den britiske moralfilosofi.

Godwin er en dybt moralsk tænker, der mente, at det enkelte menneskes rigtige handlinger er forudsætningen for menneskelig ”nytte, glæde og lykke”. Individualitetens betydning og værd og individets lige ret over for samfundet og dettes magtorganisation: staten, betones således stærkt.

Godwin kan læses som repræsentant for 1700 og 1800-tallets rationalisme med dens grundlæggende tillid til menneskehedens fremskridt og det ”naturlige” ukorrumperede individ. Han kan læses for at få et dybere kendskab til de etiske, politiske og juridiske tanker, der har påvirket både socialismen, liberalismen og anarkismen. Endelig kan han læses for at blive klogere på en etik der – på linje med Kants - understreger den moralske aktørs rationelle og autonome overvejelser.ISBN 978-87-996393-5-9


Udgave 1


Udgivet 2014


Sider 156


Pris kr.  220,00 + ekspedition

Harald Rue: Litteraturteori og metode

Det er almindelig anerkendt, at Rue har ydet en betydelig indsats i forhold at skildre en marxistisk teori og den deraf afledte metode til litteraturkritik.

Rue ser, gennem en kritisk forståelse af æstetikbegrebet og en fornyet læsning af Marx og Engels værker, æstetikken som et vigtigt element i det samfund, som er målet for ideologiens grundlæggere.

Denne redigerede udgave indeholder de artikler fra Rues klassiske værker Litteratur og Samfund og Bidrag til den marxistiske litteraturkritik, der særlig belyser hans æstetiske opfattelser.

Bogen viser også Rues enestående overblik over den klassiske filosofi, den litterære kulturarv og hans indgående kendskab til Marx's værker, som han læste og forstod på en måde, der først blev almindelg anerkendt i europæisk åndsliv mange år efter, at hans teoretiske bidrag og analyser var skrevet.ISBN 978-87-996393-6-6


Udgave 1


Udgivet 2014


Sider 158


Pris kr.  220,00 + ekspedition

Harald Rue: Litteraturanalyser

Harald Rue introducerede de marxistiske grundpositioner for en ny æstetik i midten af 1930’erne. Han er den der teoretisk har ydet nogle af de mest banebrydende bidrag til den danske litteratursociologi.

Rues opfattelser knytter på fornemmeste vis an til en europæisk udvikling, der tæller navne som den ungarske filosof Georg Lukacs, og - på en bredere teoretisk basis - til den franske sociologi med bl.a. Pierre Bourdieu.

Men Rue forholdt sig ikke blot teoretisk til emnet. Han har også bidraget med særdeles kompetente analyser af en række centrale forfatterskaber bl.a.

H.C. Andersen, Ludvig Holberg, Johan Ludvig Heiberg, Henrik Pontoppidan og Georg Brandes.
ISBN 978-87-996393-7-23


Udgave 1


Udgivet 2014


Sider 234


Pris kr.  260,00 + ekspedition

Dante Alighieri: Nyt liv og Sangenes bog

Dante Alighieris navn er forbundet med Den guddommelige Komedie (La Divina Commedia), men hans lyriske produktion var langt mere omfattende.

Denne udgave indeholder de værker der, ved siden af hovedværket udgør hele Dantes digtning: Nyt liv (La Vita Nuova) og Sangenes bog (Canzoniere),

hertil nogle få sange/canzoner, der stammer fra hans lærde filologiske afhandling Om Folkesproget og hans ”videnskabelige” udgivelse Gæstebuddet.

De digte og tekster, der præsenteres i bogen, giver et indblik i Dantes liv og tankeverden.

Ud over det umiddelbare udbytte kan værkerne betragtes som en introduktion til det værk, der har gjort digterens navn udødeligt.

Udgivelsen af Nyt liv og Sangenes bog er første skridt i markeringen af 750-året for Dantes fødsel i 1265.ISBN 978-87-996393-8-0


Udgave 1


Udgivet 2014


Sider 220


Pris kr.  290,00 + ekspedition

Leif Ebbesen (red.) Socialistisk humanisme.

I socialismens ”guldalder” – tiden omkring den russiske revolution i 1917 – var præget af stærke personligheder, der havde et revolutionært forhold til revolutionen. For dem indebar ændringerne ikke kun politiske og sociale forandringer, men også mentale. De så revolutionen som en løbende fornyelsesproces frem mod et bedre og mere retfærdigt samfund baseret på humanismens klassiske idealer og kvalitativt andre relationer mennesker imellem.

Som bekendt udeblev den mentale revolution og det socialistiske eksperiment blev sat på stand by. 

Den mentale revolution kom først på dagsordenen igen i begyndelsen af 1960’erne, hvor man – især i lyset af nye filosofiske strømninger - begyndte at diskutere socialismen, for at skabe en politisk teori, der formåede at indfange nutidens politiske virkelighed.


Bogens artikler giver et indblik i debatten om socialisme, humanisme og frihed, om menneskets stilling i samfundet, om velfærdsstatens udvikling, om strukturelle vs. systemforstærkende reformer. En diskussion som er måske en af de vigtigste i dagens Danmark, hvor klare mål med tydelige begrundelser og velargumenterede midler er nødvendig for at politikerlede og teoriløshed ikke skal få overtaget.
Fakta om bogen

ISBN 978-87-996141-9-7

Udgave 1

Udgivet 2014

Sider 284

Pris kr.  320,00 + ekspedition

Wilhelm Hausenstein: Store utopister.

Wilhelm Hausenstein udgav Die Große Utopisten i 1912. Bogen bærer præg af alderen og Hausensteins socialistiske opfattelse. Men den udfylder et tomrum, da der ikke foreligger mere uddybende beskrivelser af de tre store utopister: Fourier, Saint-Simon og Robert Owen på dansk.

Han betegnede selv bogen som en kort, letfattelig fremstilling uden en selvstændig videnskabelig forskningsværdi. Ikke desto mindre har den opnået klassikerstatus, og dens informationer er ofte benyttet som kilde i efterfølgende værker.

Hausenstein beskæftigede sig med de tre store sociale utopister: Fourier, Saint-Simon og Owen.

Alle tre arbejdede og skrev i den unge kapitalismes, og det unge industriproletariats tidsalder. Fælles for dem er kampen imod ufortjent rigdom og uforskyldt fattigdom. De betoner, trods store, markante forskelle, det menneskelige fællesskabs, det folkelige samarbejdes, og den sociale retfærdigheds ånd – eller med at virkeliggøre det, der lå i slagordene fra ”deres” århundrede: frihed, lighed og broderskab.
Fakta om bogen


ISBN 978-87-996141-1-4

Udgave 1

Udgivet 2014

Sider 82

Pris kr.  120,00 + ekspedition

Leif Ebbesen: Franske utopier.

Utopier er altid aktuelle, når mennesker – bevidst eller ubevidst – oplever en verden, der er usikker, foranderlig, upålidelig, omskiftelig og relativiseret og der er behov for nye rammer og orienteringspunkter.

Utopier er altid nødvendige som afsæt for refleksioner over en mulig bedre fremtid, som bør realiseres af den enkelte og fællesskabet for at sikre samfundets sammenhængskraft og en ønskværdig fremtid for alle.

Utopier er altid uundværlige i et samfund hvor genstandsfeltet for den enkelte - og for samfundet - er at skabe en ny identitet og nogle nye sandheder, der gælder for ”mig” og ”os”.


De franske utopister, der er repræsenteret i bogen, har alle været særdeles produktive. Bogens tekster dækker derfor kun en forsvindende lille del af disse utopisters værker. Men uddragene kan forhåbentlig give et indtryk af de tanker og ideer, der rørte sig i det franske samfund i årene omkring de store revolutioner – og altså også give stof til identitetsdannende refleksioner.Fakta om bogen


ISBN 978-87-996141-0-7

Udgave 1

Udgivet 2014

Sider 210

Pris kr.  260,00 + ekspedition

Sartre: Om humanisme og marxisme.

Bogen indeholder uddrag af Sartre centrale skrifter: Væren og Intet og Kritik af den sialektiske fornuft, samt en kort introduktion til filosoffen og filosofien.


Af indholdet kan nævnes:

- Marxisme og eksistentialisme.

- Om kollektivet.

- Om staten.

- Den borgerlige humanisme.

- Eksistentialisme er humanisme.

- Om frihed
Fakta om bogen


ISBN 978-87-997441-2-1

Udgave 1

Udgivet 2014

Sider 232

Pris kr.  290,00 + ekspedition


Leif Ebbesen: Käthe Kollwitz

For første gang foreligger en dansk udgave med centrale værker den tyske kunstners produktion.


Bogen indeholder gengivelser af

- Udvalgte værker

- Plakater og flyveblade

- Selvprotrætter

- Billeder af kunstnerens skulpturer


og


- En introduktion til kunstnerens liv og levned

- Sønnen Hans Kollwitz' korte skildring: Min mor.


og endelig

- Käthe Kollwittz' tilbageblik på sit livFakta om bogen


ISBN 978-87-997441-3-8

Udgave 1

Udgivet 2014

Sider 276

Format: A4

Hardcover

Pris kr.  420,00 + ekspedition .