Følgende udgivelser er på lager og kan bestilles på

Forlaget-reflect@mail.com

 

Forlaget Reflect

Vladimir Majakovskij: Udvalgte tekster.

 

Årene omkring den russiske revolution - fra 1905 til slutningen af 1920’erne - ... er en del af en meget væsentlig periode i vores historie. Man må skrive om det. Og jeg vil skrive om det….., og Vladimir Majakovskij ikke blot skrev om tiden. Han levede den. Dermed bliver han en af de personligheder der både politisk og kulturelt illustrerer perioden allerbedst.

Oktober-revolutionen i 1917 åbnede for en kunstnerisk overdådighed og kreativitet, som verden ikke havde set siden renæssancen. Den frigjorde en slumrende talentmasse blandt digtere, musikere og malere. Den skabte kunstnere der på en utraditionel måde reflekterede over en utraditionel verden og som var klar til at sprænge fortidens snærende bånd.

I hele denne ændring er Vladimir Majakovskij en af de mest udfordrende og indflydelsesrige skikkelse. Men Majakovskijs betydning er ikke kun knyttet til de 10-15 år omkring revolutionen. Både som digter, dramatiker og billedkunstner kan hans indflydelse ses gennem hele sovjetperioden. Også uden for Rusland kan man spore hans indflydelse.

Majakovskij er en revolutionær forfatter. Han var revolutionær i forhold til revolutionen. For ham var revolutionen en løbende udviklingsproces frem mod et bedre og mere retfærdigt samfund baseret på humanismens klassiske idealer. De resultater, der blev skabt med den politiske og økonomiske revolution var kun forudsætningen for den virkelige revolution – ideernes. Det er ideernes revolution/den mentale revolution, der kunne danne grundlaget for det ”nye liv” med kvalitativt andre relationer mennesker imellem.

Denne mentale revolution – revolutionens tredje fase – udeblev. Den politiske og økonomiske revolutionen størknede i bureaukrati og formalisme. Det Majakovskij havde kæmpet for gennem hele sit liv blev ikke realiseret, og skuffelsen påvirkede ganske givet beslutningen om selvmord – måske stærkere end almindeligvis antaget. Først fra 60’erne og fremefter kan lignende tanker genfindes hos sociologer og filosoffer overalt. Det gør at Majakovskijs tekster stadig er værd at beskæftige sig med.

 

Fakta om bogen

ISBN 978-87-996141-9-6

Udgave 1

Udgivet 2014

Sider 138

Pris kr. 220,00 + ekspedition

Samtaler med djævelen - og andre historier.

Leszek Kolakowski er en af de mest interessante filosoffer i det tyvende århundrede. Han kan betegnes som en klassisk humanist. Hans tanker om ideologierne, samfundet, religionen, moralen og kulturen er centrale kommentarer til hverdagen i det tyvende århundrede.

I Samtaler med djævelen benytter han sin omfattende viden om den kristne religion med en usædvanlig empati og humor.

Efter Kołakowskis opfattelse er vi nødt til at anerkende, at Djævelen er et reelt væsen, og at det onde eksisterer.

Hvor hans eksistens anerkendes, og hvor der gives en kristen respons, sker der ændringer i djævelens spil. Hans mange fristelser, minder os om sandheden i de kristne værdier.

akta om bogen

 

 

 

ISBN 978-87-996393-0-4

 

Udgave 1

 

Udgivet 2014

 

Sider 208

 

Pris kr. 240,00 + ekspedition

 

Leszek Kolakowski: Sandhedens dikatur.

 

Den polskfødte Leszek Kolakowski er en af de mest særprægede, og indflydelsesrige filosoffer i det tyvende århundrede.

 

Han er en dybt humanistisk tænker, og hans tanker om samfundet, religionen, moralen og kulturen står, sammen med hans politiske skrifter, som helt centrale kommentarer til hverdagen i det tyvende århundrede.

 

Kołakovskis livslange indsats skal ses som en evig modstand mod det organiserede, institutionaliserede og kontrollerede liv.

 

 

 

 

ISBN 978-87-996393-1-1

 

Udgave 1

 

Udgivet 2014

 

Sider 188

 

Pris kr. 220,00 + ekspedition

Leszek Kolakowski: Eventyr for store og små.

Leszek Kołakowski er kendt og anerkendt som en af de betydelige filosoffer i det 20. århundrede.

Hans udvikling fra radikal venstreorienteret og antigejstlig dogmatiker til en fordomsfri, selvkritisk (og også selvironisk) liberalist hænger meget sammen med hans anerkendelse af de kristne evangelier som fundamentet for den europæiske kultur.

Kołakowski er forfatter til skuespil, eventyr og en lang række bøger og artikler om filosofiske, religiøse, moralske og kulturelle temaer. Overalt skinner hans livlange modstand mod det organiserede, institutionaliserede og kontrollerede liv igennem. Således også i hans humoristisk/ ironisk værk Eventyr for store og små, der indeholder nogle helt enestående, humanistisk funderede kommentarer til hverdagen i det tyvende århundrede.

 

 

 

ISBN 978-87-996393-2-8

 

Udgave 1

 

Udgivet 2014

 

Sider 156

 

Pris kr. 220,00 + ekspedition

Ernesto Dalgas: Digte og skuespil.

ERNESTO DALGAS er primært kendt for de tre hovedværker Dommedags Bog, Lidelsens Vej og Kundskabens Bog, der efterhånden har opnået den anerkendelse de fortjener.

 

De tekster, der præsenteres i denne bog udgør de mindre kendte værker: Sangbog og skuespillet Autoriteter, der her udgives for første gang siden de så dagens lys i starten af forrige århundrede.

 

Begge værker er uomgængelige, hvis man vil forstå den unge Dalgas og få det fulde udbytte af hovedværkerne. Den litterære kvalitet kan diskuteres, hvorimod den litteraturhistoriske betydning er ubestridelig.

 

For Dalgas kunne positivismen ikke giver de endelige forklaringer på centrale eksistentielle spørgsmål. Uden at inddrage metafysiske forholdemåder kunne man ikke skabe en positiv situation for mennesket i en situation, hvor de gamle værdier var under opbrud. Hans livsprojekt blev derfor at skabe en syntese mellem de to opfattelser. Gennem sine værker lykkedes det ham at vise, at det moderne menneskes eksistensvilkår afhænger af subjektiv tækning samtidig med, at han, ved at sammenkæde modernitet og religion fastholder mennesket som alting målestok.

 

På fornem vis illustrerer han således ikke blot Kierkegaard-pseudonymet Johannes Climacus’ bemærkning at "subjektiviteten er sandheden", således som den forekommer i Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift, men han foregriber også de erkendelser, hvorpå mange nyere filosoffer bygger deres tænkning.

 

ISBN 978-87-996393-4-2

 

Udgave 1

 

Udgivet 2014

 

Sider 256

 

Pris kr. 260,00 + ekspedition

 

Ernesto Dalgas: Noveller og dialoger.

ERNESTO DALGAS er primært kendt for de to hovedværker ”Dommedags Bog” og ”Lidelsens Vej”, der efterhånden har opnået den anerkendelse de fortjener.

 

De tekster, der præsenteres i denne bog udgør nogle af de mindre kendte værker, hvoraf ikke mindst ”Kundskabens Bog” må anses for at være forfatterskabets egentlige hovedværk. Her udvikler Dalgas sit eget filosofiske system ved at viderefører og gennemargumenterer synspunkterne i specielt ”Dommedags Bog”

Dalgas erkender, at positivismen ikke giver valide forklaringer på livets store spørgsmål, men at metafysiske antagelser må inddrages for at skabe en positiv situation for mennesket i en situation, hvor de gamle værdier er under opbrud. Hans livsprojekt bliver derfor at skabe en syntese mellem disse to opfattelser.

 

Det lykkes ham at vise, at det moderne menneskes eksistensvilkår afhænger af den subjektive tækning samtidig med, at han - ved at sammenkæde modernitet og religion - fastholder mennesket som alting målestok. På fornem vis illustrerer han således Kierkegaards pseudonym Johannes Climacus, der i Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift bemærker, at "Subjektiviteten er Sandheden"

 

ISBN 978-87-996393-3-5

 

Udgave 1

 

Udgivet 2014

 

Sider 222

 

Pris kr. 240,00 + ekspedition

William Godwin: Om politisk retfærdighed og Ejendom

 

William Godwins Enquiry Concerning Politi¬cal Justice har sine filosofiske forudsætninger i det 18. århundredes naturret, oplysningstidens rationalisme og den britiske moralfilosofi.

Godwin er en dybt moralsk tænker, der mente, at det enkelte menneskes rigtige handlinger er forudsætningen for menneskelig ”nytte, glæde og lykke”. Individualitetens betydning og værd og individets lige ret over for samfundet og dettes magtorganisation: staten, betones således stærkt.

Godwin kan læses som repræsentant for 1700 og 1800-tallets rationalisme med dens grundlæggende tillid til menneskehedens fremskridt og det ”naturlige” ukorrumperede individ. Han kan læses for at få et dybere kendskab til de etiske, politiske og juridiske tanker, der har påvirket både socialismen, liberalismen og anarkismen. Endelig kan han læses for at blive klogere på en etik der – på linje med Kants - understreger den moralske aktørs rationelle og autonome overvejelser.

 

 

ISBN 978-87-996393-5-9

 

Udgave 1

 

Udgivet 2014

 

Sider 156

 

Pris kr. 220,00 + ekspedition

Harald Rue: Litteraturteori og metode

Det er almindelig anerkendt, at Rue har ydet en betydelig indsats i forhold at skildre en marxistisk teori og den deraf afledte metode til litteraturkritik.

Rue ser, gennem en kritisk forståelse af æstetikbegrebet og en fornyet læsning af Marx og Engels værker, æstetikken som et vigtigt element i det samfund, som er målet for ideologiens grundlæggere.

Denne redigerede udgave indeholder de artikler fra Rues klassiske værker Litteratur og Samfund og Bidrag til den marxistiske litteraturkritik, der særlig belyser hans æstetiske opfattelser.

Bogen viser også Rues enestående overblik over den klassiske filosofi, den litterære kulturarv og hans indgående kendskab til Marx's værker, som han læste og forstod på en måde, der først blev almindelg anerkendt i europæisk åndsliv mange år efter, at hans teoretiske bidrag og analyser var skrevet.

 

 

ISBN 978-87-996393-6-6

 

Udgave 1

 

Udgivet 2014

 

Sider 158

 

Pris kr. 220,00 + ekspedition

 

Harald Rue: Litteraturanalyser

Harald Rue introducerede de marxistiske grundpositioner for en ny æstetik i midten af 1930’erne. Han er den der teoretisk har ydet nogle af de mest banebrydende bidrag til den danske litteratursociologi.

Rues opfattelser knytter på fornemmeste vis an til en europæisk udvikling, der tæller navne som den ungarske filosof Georg Lukacs, og - på en bredere teoretisk basis - til den franske sociologi med bl.a. Pierre Bourdieu.

Men Rue forholdt sig ikke blot teoretisk til emnet. Han har også bidraget med særdeles kompetente analyser af en række centrale forfatterskaber bl.a.

H.C. Andersen, Ludvig Holberg, Johan Ludvig Heiberg, Henrik Pontoppidan og Georg Brandes.

 

 

 

ISBN 978-87-996393-7-23

 

Udgave 1

 

Udgivet 2014

 

Sider 234

 

Pris kr. 260,00 + ekspedition

Dante Alighieri: Nyt liv og Sangenes bog

 

Dante Alighieris navn er forbundet med Den guddommelige Komedie (La Divina Commedia), men hans lyriske produktion var langt mere omfattende.

Denne udgave indeholder de værker der, ved siden af hovedværket udgør hele Dantes digtning: Nyt liv (La Vita Nuova) og Sangenes bog (Canzoniere),

hertil nogle få sange/canzoner, der stammer fra hans lærde filologiske afhandling Om Folkesproget og hans ”videnskabelige” udgivelse Gæstebuddet.

De digte og tekster, der præsenteres i bogen, giver et indblik i Dantes liv og tankeverden.

Ud over det umiddelbare udbytte kan værkerne betragtes som en introduktion til det værk, der har gjort digterens navn udødeligt.

Udgivelsen af Nyt liv og Sangenes bog er første skridt i markeringen af 750-året for Dantes fødsel i 1265.

 

 

ISBN 978-87-996393-8-0

 

Udgave 1

 

Udgivet 2014

 

Sider 220

 

Pris kr. 290,00 + ekspedition

Leif Ebbesen (red.) Socialistisk humanisme.

I socialismens ”guldalder” – tiden omkring den russiske revolution i 1917 – var præget af stærke personligheder, der havde et revolutionært forhold til revolutionen. For dem indebar ændringerne ikke kun politiske og sociale forandringer, men også mentale. De så revolutionen som en løbende fornyelsesproces frem mod et bedre og mere retfærdigt samfund baseret på humanismens klassiske idealer og kvalitativt andre relationer mennesker imellem.

Som bekendt udeblev den mentale revolution og det socialistiske eksperiment blev sat på stand by.

Den mentale revolution kom først på dagsordenen igen i begyndelsen af 1960’erne, hvor man – især i lyset af nye filosofiske strømninger - begyndte at diskutere socialismen, for at skabe en politisk teori, der formåede at indfange nutidens politiske virkelighed.

 

Bogens artikler giver et indblik i debatten om socialisme, humanisme og frihed, om menneskets stilling i samfundet, om velfærdsstatens udvikling, om strukturelle vs. systemforstærkende reformer. En diskussion som er måske en af de vigtigste i dagens Danmark, hvor klare mål med tydelige begrundelser og velargumenterede midler er nødvendig for at politikerlede og teoriløshed ikke skal få overtaget.

 

 

 

Fakta om bogen

ISBN 978-87-996141-9-7

Udgave 1

Udgivet 2014

Sider 284

Pris kr. 320,00 + ekspedition

Wilhelm Hausenstein: Store utopister.

Wilhelm Hausenstein udgav Die Große Utopisten i 1912. Bogen bærer præg af alderen og Hausensteins socialistiske opfattelse. Men den udfylder et tomrum, da der ikke foreligger mere uddybende beskrivelser af de tre store utopister: Fourier, Saint-Simon og Robert Owen på dansk.

Han betegnede selv bogen som en kort, letfattelig fremstilling uden en selvstændig videnskabelig forskningsværdi. Ikke desto mindre har den opnået klassikerstatus, og dens informationer er ofte benyttet som kilde i efterfølgende værker.

Hausenstein beskæftigede sig med de tre store sociale utopister: Fourier, Saint-Simon og Owen.

Alle tre arbejdede og skrev i den unge kapitalismes, og det unge industriproletariats tidsalder. Fælles for dem er kampen imod ufortjent rigdom og uforskyldt fattigdom. De betoner, trods store, markante forskelle, det menneskelige fællesskabs, det folkelige samarbejdes, og den sociale retfærdigheds ånd – eller med at virkeliggøre det, der lå i slagordene fra ”deres” århundrede: frihed, lighed og broderskab.

 

 

 

Fakta om bogen

 

ISBN 978-87-996141-1-4

Udgave 1

Udgivet 2014

Sider 82

Pris kr. 120,00 + ekspedition

 

 

 

 

 

 

 

Leif Ebbesen: Franske utopier.

Utopier er altid aktuelle, når mennesker – bevidst eller ubevidst – oplever en verden, der er usikker, foranderlig, upålidelig, omskiftelig og relativiseret og der er behov for nye rammer og orienteringspunkter.

Utopier er altid nødvendige som afsæt for refleksioner over en mulig bedre fremtid, som bør realiseres af den enkelte og fællesskabet for at sikre samfundets sammenhængskraft og en ønskværdig fremtid for alle.

Utopier er altid uundværlige i et samfund hvor genstandsfeltet for den enkelte - og for samfundet - er at skabe en ny identitet og nogle nye sandheder, der gælder for ”mig” og ”os”.

 

De franske utopister, der er repræsenteret i bogen, har alle været særdeles produktive. Bogens tekster dækker derfor kun en forsvindende lille del af disse utopisters værker. Men uddragene kan forhåbentlig give et indtryk af de tanker og ideer, der rørte sig i det franske samfund i årene omkring de store revolutioner – og altså også give stof til identitetsdannende refleksioner.

 

 

Fakta om bogen

 

ISBN 978-87-996141-0-7

Udgave 1

Udgivet 2014

Sider 210

Pris kr. 260,00 + ekspedition

 

 

Sartre: Om humanisme og marxisme.

Bogen indeholder uddrag af Sartre centrale skrifter: Væren og Intet og Kritik af den sialektiske fornuft, samt en kort introduktion til filosoffen og filosofien.

 

Af indholdet kan nævnes:

- Marxisme og eksistentialisme.

- Om kollektivet.

- Om staten.

- Den borgerlige humanisme.

- Eksistentialisme er humanisme.

- Om frihed

 

 

 

Fakta om bogen

 

ISBN 978-87-997441-2-1

Udgave 1

Udgivet 2014

Sider 232

Pris kr. 290,00 + ekspedition

 

Leif Ebbesen: Käthe Kollwitz

For første gang foreligger en dansk udgave med centrale værker den tyske kunstners produktion.

 

Bogen indeholder gengivelser af

- Udvalgte værker

- Plakater og flyveblade

- Selvprotrætter

- Billeder af kunstnerens skulpturer

 

og

 

- En introduktion til kunstnerens liv og levned

- Sønnen Hans Kollwitz' korte skildring: Min mor.

 

og endelig

- Käthe Kollwittz' tilbageblik på sit liv

 

 

Fakta om bogen

 

ISBN 978-87-997441-3-8

Udgave 1

Udgivet 2014

Sider 276

Format: A4

Hardcover

Pris kr. 420,00 + ekspedition .