Følgende udgivelser er på lager og kan bestilles på

Forlaget-reflect@mail.com

 

Forlaget Reflect

Goya om krigens gru og dens følger

Goya grafiske serie Los Desastres de la Guerra, er gengivet her i sin helhed sammen med nogle af de rødkridttegninger, der dannede forlæg for de enkelte blade.

Serien er umiddelbart er tænkt som en ironisk kommentar til det hysteri, den ondskab, den grusomhed og den mangel på fornuft, der herskede i Spanien under krigen mod franskmændene. Den er også en kritik af et udueligt styre, en stivnet katolsk kirke, en stærk inkvisition og store klasseforskelle. Men det er tydeligt, at Goyas budskab er en langt mere almengyldig afstandtagen fra irrationalitet, fra krigens ufornuft, fra vold og fra autoriteter under enhver form. Det er også et desillusioneret og fortvivlet råb om den tomhed og den håbløshed, der er konsekvenser af menneskelig ondskab. Det er således ikke uden grund, at serien er blevet betegnet som ”det største anti-krigs manifest i kunsthistorien”.

Da den australske kunstkritiker Robert Hughes skulle tilrettelægge en Goya-udstilling på Metropolitan Museum of Art i New York i 1989, skrev han, at "[Goya] taler til os med en kraft, som ingen kunstner i vor tid kan mønstre." Derfor er Goya moderne og derfor må serien i sin helhed for første gang præsenteres i et dansk værk.

Indledningsvis gives en kort beskrivelse af de historiske begivenheder, der dannede baggrund for serien. Efter denne gengives de 82 blade, som serien omfatter.

For den læser, der ikke umiddelbart er opdateret med Goyas liv og levned afsluttes bogen med en kort levnedsbeskrivelse og henvisninger til yderligere informationer.

 

Fakta om bogen

ISBN 978-87-996141-4-5

Udgave 1

Udgivet 2015

Sider 175

Hardcover

Pris kr. 380,00 + ekspedition

 

 

Percy B. Shelley: Udvalgte digte og Essays

Percy Bysshe Shelley (1792-1822) regnes for en af Englands største lyriske digtere, men hans produktion omfattede også flere udkast til romaner, nogle skuespil, adskillige essays og en række fragmenter.

Shelley var påvirket af nyplatonikerne, de franske oplysningsfilosoffer, den gryende naturvidenskab og samtidens reformtilhængere. Både i de litterære værker og i prosateksterne skinner hans radikale politiske og sociale synspunkter igennem.

Bogens digte og essays er udvalgt, så de kan give en introduktion til digteren og essayisten.

Nogle af Shelleys mest berømte digte som Den følende blomst, Adonais og Ode til vestenvinden er med i udvalget, der også indeholder centrale tekster som Et forsvar for digtekunsten, Om livet, Om kærligheden og Om menneskenes rettigheder.

Shelleys liv og værker er blandt de mest fortolkede og kommenterede i verdenslitteraturen, og hans indflydelse kan stadig spores.

 

Fakta om bogen

ISBN 978-87-996141--9

Udgave 1

Udgivet 2015

Sider 170

Pris kr. 220,00 + ekspedition

 

Boris Pasternak: Noveller, fragmenter og erindringer.

De korte prosastykker der præsenteres i bogen er alle med til at skabe digteren – og senere også romanforfatteren. Temaerne, miljøerne og stemningerne er de samme som i digtene og i hovedværket Doktor Zhivago.

Det fokus på kunsten og kunstneren, der er i prosastykkerne er nøglen til hele forfatterskabet.

Digterens visioner, kunstneriske sensibilitet, kunstnerens rolle i det moderne samfund og forholdet mellem kunst, lidelse og kærlighed, er, sammen med metaforerne, naturen, de uventede paradokser og tvetydigheder, blandingen af virkelighed og fantasi, vekselvirkningen mellem fortid og fremtid, mellem inferno og ro, pludselig ekstase og apati og overraskende elementer i skildringen af enkeltpersoner, kendetegnende for både Pasternaks digte og hans prosa.

Pasternaks forfatterskab er et af de, der klarest udtrykker det ubeskrivelige: pinsel, glæde, begær, de dybeste refleksioner og overvejelser om menneskets forhold til hinanden som baggrund for generaliseringer og formuleringen af en etisk og filosofisk teori.

Det er således ikke uden grund, at Pasternak har påvirket flere af de digtere og forfattere, der stadig står som eksponenter for fremragende russisk litteratur.

 

Fakta om bogen

ISBN 978-87-996141-5-2

Udgave 1

Udgivet 2015

Sider 346

Hardcover

Pris kr. 325,00 + ekspedition

Klassisk kritisk teori.

Den kritiske teori varetager ikke kun arven fra den tyske idealisme, men fra filosofien overhovedet, den er ikke en tilfældig forskningshypotese som er til nytte for det herskende system, men et uadskilleligt moment i den historiske anstrengelse for at skabe en verden som tilfredsstiller menneskenes kræfter og behov. Trods al udveksling mellem fagvidenskaberne og den kritiske teori, som stadig må orientere sig i forhold til deres fremskridt, og som har haft en befriende og ansporende indflydelse på dem i årtier, sigter den kritiske teori aldrig alene mod øget viden som sådan, men mod at menneskene skal frigøres fra slavebindende forhold. Således stemmer den overens med den græske filosofi, ikke i dens resignationsperiode under hellenismen, men først og fremmest i dens blomstring under Platon og Aristoteles. Efter at disse to filosoffers politiske udkast havde vist sig at være forgæves, trak stoikerne og epikuræerne sig tilbage til læren om individualistisk adfærd. Den nye dialektiske filosofi har derimod holdt fast ved erkendelsen af, at individenes frie udvikling afhænger af en fornuftig samfundsorden. Idet den analyserede grundlaget for situationen i samtiden, blev den til kritik af økonomien

 

Max Horkheimer i essayet: Taditionel og kritiske teori.

 

 

Fakta om bogen

ISBN 978-87-996141-8-3

Udgave 1

Udgivet 2015

Sider 180

Pris kr. 280,00 + ekspedition

V. Gordon Childe: Træk af Europas forhistorie.

Selv om den australsk-fødte arkæolog Vere Gordon Childe døde i 1957 betragtes han stadig som en af det tyvende århundredes største og mest indflydelsesrige præhistorikere. Og dette endda på trods af, at nogle af hans kontroversielle teorier og fortolkninger af den europæisk og nærøstlige forhistorie er diskutable og enkelte af bogens historiske og arkæologiske kendsgerninger ikke overalt er i overensstem-melse med nutidens viden

Indvendingerne har dog aldrig overskygget den brede anerkendelse for den enorme viden og overblik over det arkæologiske stof, som han formidler i Europas forhistorie i håbet om at skabe en dybere og læseværdig forståelse for forhistorien.

Hans spændende og pædagogisk fremstilling af den europæiske forhistorie er derfor stadig værd at fordybe sig i.

Ud over Europas forhistorie rummer bogen første kapitel fra Samfund og Viden, som er denne produktive person-ligheds forsøg som filosof.

 

 

”Træk af Europas forhistorie” er baseret på The Prehistory of European Society, mens ”Præhistorisk viden” stammer fra Society and Knowledge.

 

Fakta om bogen

ISBN 978-87-996141-9-0

Udgave 1

Udgivet 2015

Sider 160

Pris kr. 240,00 + ekspedition

Bertolt Brecht: Fortællinger, digte og refleksioner

 

Bertold Brecht anses for at være en af det tyvende århundredes mest fremtrædende og indflydelsesrige tyske forfattere.

Brecht var først og fremmest dramatiker, instruktør og teaterteoretiker, men hans fortællinger, digte og det, der her betegnes som hans refleksioner, har en egenværdi som stadig fortjener at blive læst. Dette udvalg er sammensat for at give en introduktion til ”den anden Brecht”.

Uanset udtryksform var hans ærinde klart. Han ville beskrive menneskets situation og handlinger på baggrund af den sociale og politiske virkelighed. Gennem hele forfatterskabet ses et forsvar for det enkelte individs integritet i en tid, hvor mennesket forvandles til en anonym brik i samfundsmaskineriet - et produkt af samfundsforholdene, med en borgerlig moral der bygger på penge.

 

 

Fakta om bogen

ISBN 978-87-998411-0-3

Udgave 1

Udgivet 2015

Sider 160

Pris kr. 260,00 + ekspedition