Følgende udgivelser er på lager og kan bestilles på

Forlaget-reflect@mail.com

 

Forlaget Reflect

Leif Ebbesen (red.):Fire utopier.

Den irske dramatiker, forfatter og digter Oscar Wilde har engang sagt: Et kort over verden som ikke omfatter utopia, er ikke engang værd at kaste et blik på, for det udelukker det land, menneskeheden altid sigter imod".

Utopia og de utopiske fantasier er udtryk for menneskets evne til at tænke ud over det umiddelbare og til at reflektere over en ønskværdig fremtid. Utopierne kan medvirke til at bryde de mentale vaner, at udvide grænserne for det realstiske og give næring til nyttige forestillinger om fremtiden.

Utopiernes betydning aktualiseres yderligere af det forhold, at de store fortællinger (religionerne og -ismerne) er døde. Når "ideologierne" ikke længere er centrale i vores forståelse og definition af os selv, har de heller ikke den identitetsdannende funktion, som de havde tidligere. I en sådan polariseret verden er det vigtigere end nogensinde at have kulturelle, samfundsmæssige, politiske, økonomiske og tekniske visioner og perspektiver (læs utopier) for fremtiden.

De fire utopier, der præsenteres her, kan alle betragtes som væsentlige bidrag til den nødvendige refleksion og dialog.

 

 

 

Fakta om bogen

ISBN 978-87-996141-4-1

Udgave 1

Udgivet 2013

Sider 262

Pris kr. 210,00 + ekspedition

Ludvig Holberg: Moralske fabler.

Alle kender en eller flere af Holbergs komedier. Færre kender hans filosofiske forfatterskab. Med udgivelsen af hans ”moralske fabler”, åbnes der for en flig af dette.

De ”Moralske fabler” er typiske for genren. De behandler kendte tidløse almenmenneskelige og samfundsmæssige forhold. Men Holberg er også en af de fornemmeste repræsentanter for oplysningstiden, derfor kunne han bruge fablerne til at oplyse og give sine læsere noget at tænke over.

Han nærede en grundlæggende tillid til menneskets medfødte fornuft og kritiske intellekt. Hele livet undrede han sig over, at menneskene i alle livets forhold ikke blot kunne sætter sig sammen og taler fornuftigt og sagligt om tingene.

Når disse ideer parres med hans særlige evner for humor og satire, for det underfundige og underspillede, er der stof til morskab, fordybelse og refleksion.

 

 

Fakta om bogen

ISBN 978-87-996141-2-7

Udgave 1

Udgivet 2013

Sider 210

Pris kr. 165,00 + ekspedition

 

 

Georg Brandes: Om Søren Kierkegaard.

Her præsenteres Georg Brandes’ bog om Søren Kierkegaard og den artikel han skrev i forbindelse med udgivelsen af Udgivelsen af Kirkegaards Efterladte Papirer 1849.

 

Begge skrifter er i denne udgave trykt efter de oprindelige udgivelser.

 

Professor Paul Rubow betegnede værket om Kierkegaard som begyndelsen til "det egentlig videnskabelige studium i Danmark af Kierkegaard" og det er almindelig anerkendt, at dens analyse af ”Frygt og Bæven” er noget af det bedste, der er skrevet.

 

Brandes skrev i et flydende, fængslende og letforståeligt sprog og bogen er derfor en fremragende indføring i Søren Kierkegaards tænkning.

 

Brandes læser Kierkegaard uden den religiøse forståelse i lighed med nogle af det tyvende århundredes fremtrædende filosoffer (f.eks. Sartre og Heidegger).

 

At læse Kierkegaard psykologisk som filosof i en historisk kontekst har givet – og giver stadig – anledning til debat. Dette illustreres i bogen med den polemik der udspandt sig mellem Brandes og kritikeren Otto Borchsenius, umiddelbart efter udgivelsen.

Fakta om bogen

ISBN 978-87-996141-1-0

Udgave 1

Udgivet 2013

Sider 306

Pris kr. 240,00 + ekspedition

Hans Sachs: Fortælinger og fastelavnskomedier.

Skomagermesteren og mestersangeren i Nürnberg Hans Sachs har en central placering i den europæiske litteratur- og idehistorie. Han skrev sin mestersange og fastelavnskomedier i 1500-tallet under indtryk af reformationen.

Af mange betragtes han som et af bindeledende i udviklingen af en central-europæisk humanisme.

Hans fortælling ”Slaraffenland” er således et fremragende eksempel på et værk, der binder tråden fra Platon over de klassiske utopister helt frem til vore dages tyske filosoffer.

På det litterære plan kan der, fra fortællingerne og komedierne, trækkes paralleller til Ludvig Holberg og nutidens satirikere.

 

 

  • Fakta om bogen
  • ISBN 978-87-996141-3-4
  • Udgave 1
  • Udgivet 2013
  • Sider 202
  • kr. 162,00 + ekspedition

Malthe Conrad Bruun: Aristokraternes Catechismus.

”Aristokraternes Catechismus” er blandt de skrifter, der indbragte forfatteren følgende dom: ”Student Malthe Conrad Bruun bør for sine formastelige Udtryk i samtlige under denne Sag paaklagede Skrifter forvises fra Kongens Riger og Lande”.

 

Denne student Malthe Conrad Bruun er ikke let at placere entydigt i hverken dansk eller europæisk åndsliv.

 

I sine unge år kæmpede han for rationalisme, ytringsfrihed og den franske revolutions frihedsideer. Han var bannerfører i en indædt modstand mod adelen, monarkiet, enevælden og det religiøst hykleri.

 

Efter landsforvisningen slog han sig ned i Frankrig, hvor han især bliver fremhævet for sin fremtrædende plads i udviklingen af en systematisk geografi

 

Malthe Bruun en kæmpe på linje med f.eks. Georg Brandes. Begge kan fremhæves som personligheder, der kæmpede for nogle grundlæggende værdier og for hvem oplysning og kritik var to sider af samme sag.

 

Ønsker man et indblik i en af de mest markante brydningstider i Danmarkshistorien er Aristokraternes Catechismus et uomgængeligt skrift.

 

Fakta om bogen

ISBN 978-87-996141-0-3

Udgave 1

Udgivet 2013

Sider 72

Pris kr. 140,00 + ekspedition

 

De to katekismer der præsenteres i denne lille bog er begge skrevet i 1700-tallet.

Det første: Peter Andreas Heibergs satiriske skrift ”Kjøbmands-Katekismussen,” udkom i fjerde nummer af hans satiriske fortællinger ”Rigsdaler-Sedlens Hændelser” i 1787.

Det andet: Malthe Conrad Bruuns lige så satiriske ”Aristokraternes Catechismus” kom i april 1796.

Begge værker var inspireret var Martin Luthers ”Lille Katekismus” og følger dettes opbygning næsten slavisk. Og begge havde de et indhold med så stærke angreb på det politiske/enevælden, det religiøse og det aristokratiske/ borgerlige Danmark at de medvirkede til at begge forfattere blev landsforviste.

Selv om de er mere end to hundrede år gamle har de stadig en brod, der gør at de er værd at bruge tid på.

 

 

Fakta om bogen

ISBN 978-87-996141-5-8

Udgave 1

Udgivet 2013

Sider 38

 

Pris kr. 80,00 + ekspedition

Leif Ebbesen (red.): To Katekismer.

Harald Høffding: Om grundlaget for den humane etik

Harald Høffding: OM GRUNDLAGET FOR DEN HUMANE ETIK.

 

Den verden som sociologer betegner som ”det radikalt moderne”, ”det senmoderne”, ”det

postmoderne” eller ”det refleksivt moderne”, er præget af dynamik, intensitet, fragmentation og

iboende modsætninger. Der eksisterer ikke længere en fælles sandhed. Den kultur, der

tidligere bandt samfundet sammen til en enhed er ikke eksisterende, Traditioner, relationer

og måder at tænke på skal genfortolkes og afklares løbende.

 

Sammenhænge kan ikke længere etablere i dialog med en guddom, men må skabes gennem

erfaringer med tilværelsen, gennem iagttagelse, gennem ”herredømmefrie dialoger”

og gennem det moderne menneskes evne til at reflektere på såvel institutionelt som på

individuelt plan.

 

I en sådan verden er Høffdings budskaber centrale. Når alt andet er borte kan alene tilliden til

nogle fælles værdier sikre humanitet. Hans ambition er at genskabe en samfundsmæssig,

psykologisk og etisk sammenhæng gennem erfaringer og iagttagelse – at skabe harmoni i og

for den enkelte og dermed for fællesskabet. Ved at forbinde sine iagttagelser, sine ideer og

sine følelser med andre kan det enkelte menneske udvikle sin personlighed og medvirke til

samfundets indretning.

 

 

FAKTA OM BOGEN:

ISBN 978-87-996141-7-2

Udgave 1

Udgivet 2013

Sider: 136

 

Pris: 210 kr. + ekspedition

Harald Høffding: Fem essays

HARALD HØFFDING: Fem Essays.

 

Filosoffen Harald Høffding (1843 – 1931) er sammen med Søren Kierkegaard og K. E. Løgstrup blandt de danske filosoffer, der både nationalt og internationalt har opnået størst anerkendelse.

 

Selv om hans værker er skrevet for mere end et hundrede år siden er de stadig helt aktuelle og indeholder uanede skatte, der kan give nutidens læsere stof til eftertanke og refleksion i forhold til aktuelle udfordinger.

 

Harald Høffding er således den først der formulerede det velfærdsbegreb, der har været gældende i etableringen af det danske velfærdssamfund således som vi kender det i dag.

 

For Høffding er Princippet om velfærd etisk funderet. Den enkelte skal behandles med sympati og med hensyntagen til de iboende resurser. Ethvert individ er unikt og skal have lov til og mulighed for at udfolde sig frit. Kun gennem denne fri handlen bliver identiteten dannet og individet kan indgå i slægten/fællesskabet med sine resurser. Hans formulering af et dialogisk, demokratisk samfund, et fællesskab baseret på lighed og anerkendelse af det enkelte individ er her helt entydigt.

 

I en turbulent tid, hvor slagord som værdier, mangfoldighed, anerkendelse osv. er på alles læber og hvor behovet for en idedebat er åbenlys, kan det være hensigtsmæssigt at fordybe sig i baggrunden for mange af de tanker vi gør os i dag. Det giver de fem essays, der er udvalgt til denne bog, mulighed for.

 

FAKTA OM BOGEN

ISBN 978-87-996141-6-5

Udgave 1

Udgivet 2013

Sider: 136

 

Pris: 210 kr.+ ekspedition

Vladimir Majakovskij: Udvalgte digte

VLADIMIR MAJAKOVSKIJ: Udvalgte digte

 

Vladimir Majakovskij er en af sovjetlitteraturens mest farverige, originale, udfordrende og indflydelsesrige personer. Han skrev digte, skuespil og kortprosa. Han tegnede plakater og lavede film. Han agiterede for en kulturel revolution og blev inspirationskilde for mange efterfølgende sovjetiske forfattere.

Majakovskijs liv er uløseligt forbundet med samtiden. Han var en dominerende skikkelse i futuristbevægelsen og blev på mange måder en drivkraft i den avantgardebevægelse, der dominerede kulturlivet i de første år efter den russiske revolution. Han var en typiske repræsentant for den intellektuelle overklasse, der så Marxismen-Leninismen som en mulighed for humanisme, selvudvikling og seivrealisation. De eksperimenterede med nye samværsformer, seksualitet og kæmpede for ændringer i fastlåste kønsrollemønstre.

Majakovskijs digte indeholder overraskende sammenstillinger af det groteske og det grandiose, det deklamatoriske og det jargonprægede i brutalt ekspressive billeder. Ofte opnår han en bemærkelsesværdig polemisk slagkraft med nogle få markante overdrivelser.

Majakovskij brød alle de regler der indtil da havde domineret

poesien. Han hakkede brutalt linjerne i stykker og gav digtene en

grafisk udformning.

Hans indflydelse og inspiration rakte langt ud over

Sovjetunionens grænser støttet af adskillige foredragsturneer i

Europa og USA.

Men han digte er ikke kun interessante i litteraturhistorisk

sammenhæng. De har også væsentlige budskaber til nutiden.

 

FAKTA OM BOGEN

ISBN 978-87-996141-8-9

Udgave 1

Udgivet 2013

Sider: 192

 

Pris: 210 kr.+ ekspedition